Skip to content

 

Logo znamení

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana údajů pro webovou stránku advokátní kanceláře VERNY & DAUSES Rechtsanwälte

 

1. Jméno a kontaktní údaje zodpovědné osoby a inspektora osobních údajů

Zodpovědná osoba ohledně zpracování dat ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalších ustanovení o ochraně údajů:
VERNY & DAUSES Rechtsanwälte, ehem. Palais Mendelssohn, Bismarckallee 23, 14193 Berlin-Grunewald, Deutschland, E-Mail: , Telefon: +49 (0)30 – 80 580 913, Fax: +49 (0)30 – 896 88 438

 
2. Zpracování dat na webové stránce

a) Návštěva webové stránky Pokud navštívíte naší webovou stránku, zasílá Váš internetový server automaticky informace na server naší webové stránky. Tyto informace se dočasně ukládají v tzv. Logfile. Následující informace se ukládají až do doby automatického smazání, aniž byste se na tom podíleli: • IP-adresa, která Vám byla přidělena Vaším provozovatelem internetových služeb, • datum a čas přístupu, • jméno a URL vyvolaného souboru, • webová stránka, ze které se připojujete (Referer-URL), • používaný prohlížeč a případně operační system Vašeho počítače/přístroje jakožto jméno Vašeho tzv. Access-Providers. Výše vyjmenované údaje jsou zpracovávány s následujícím účelem: • poskytnutí řádného připojení webové stránky, • poskytnutí komfortního užívání naší webové stránky, • vyhodnocení bezpečnosti a stability systému a • další administrativní účely. Právní základ pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1. věta prvá a násl. GDPR. Náš oprávněný zájem plyne z výše uvedených účelů pro shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděná data za účelem, abychom zjistili totožnost Vaší osoby. Během náštěvy naší webové stránky využíváme cookies jakožto analytické služby. Bližší informace naleznete pod č. 4 a 5 tohoto dokumentu o ochraně dat.

b) Kontaktní formulář
Pokud máte nějaké dotazy, nabízíme vám možnost nás kontaktovat pomocí formuláře uvedeného na webových stránkách. Je nutné uvést platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo žádost odeslal, a mohli na ni odpovědět. Další informace lze poskytnout dobrovolně. Zpracování údajů za účelem našeho kontaktování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Osobní údaje, které jsme shromáždili pro použití kontaktního formuláře, budou automaticky vymazány po vyřízení vaší žádosti.

 

3. Předávání údajů

Vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám k jiným účelům, než jsou uvedeny níže. Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

Předávání Vašich osobních údajů třetím osobám k jiným než uvedeným účelům se nekoná. Poskytujeme Vaše osobní údaje třetím osobám pouze, pokud:

• jste k tomuto podali výslovné svolení dle čl. 6 odst. 1 věta prvá a násl. GDPR a
• je předání dat dle čl. 6 odst. 1 věta prvá a násl. GDPR nezbytné pro uplatňování, vykonávání a obhajování Vašich právních nároků a není znám žádný důvod, že se jedná o Váš převážný zájem hodný ochrany, aby Vaše data nebyla předána dál,
• pro případ, že existuje pro předávání/poskytnutí dat dle čl. 6 odst. 1 věta prvá, písmeno c) a násl. GDPR povinnost zákonně přípustné a a toto je pro další plnění smluvních vztahů s Vámi dle čl. 6 odst 1. písmeno d) GDPR nezbytné.

 

4. Vaše práva coby osoby postižené

Máte právo:
• dle čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních datech, které zpracováváme. Obzvlášť můžete požadovat informace o účelu zpracování, kategorii osobních dat, kategorii příjemců, kterým byla Vaše data poskytnuta, plánovanou dobu uložení, existence práva na opravu, smazání či omezení zpracování nebo námitky, existence práva na opravný prostředek, původ Vašich dat, pokud data nebyla shromážděna u nás, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilingu a případně o významných informacích o jejich detailech;
• dle čl. 16 GDPR požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo kompletaci Vašich osobních dat, která jsou u nás uložena;
• dle čl. 17 GDPR požadovat smazání Vašich osobních dat, která jsou u nás uložena, pokud není jejich zpracování nezbytné pro vykonávání práva na svobodu projevu a informaci, k plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo uplatňování, vykonávání či obranu právních nároků;
• dle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních dat, pokud popíráte jejich správnost, jejich zpracování je neoprávněné, avšak Vy odmítáte jejich smazání a my tato data již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro uplatňování, vykonávání či obranu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracovávání dle čl. 21 GDPR;
• dle čl. 20 GDPR požadovat, abychom Vám zaslali Vaše osobní data, která jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat, abychom data poskytli jiné zodpovědné osobě;
• dle čl. 7 Abs. 3 GDPR odvolat vůči nám kdykoliv Vaše svolení, které jste nám poskytli. Toto má za následek, že nesmíme v budoucnu pokračovat se zpracováním dat, na kterých Vaše svolení spočívalo a
• si dle čl. 77 GDPR stěžovat u dozorčího orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí orgán na území pobytu, kde se nacházíte nebo na území Vašeho pracovního místa nebo v místě sídla naší advokátní kanceláře

 

5. Právo vznést námitku

Pokud jsou Vaše osobní data zpracovávána na základě oprávněného zájmu dle čl. 6, odst 1, věta prvá, písmeno f) GDPR, máte dle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních dat, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace nebo je Vaše námitka směřována proti přímé reklamě. V posledním jmenovaném případě máte generelní právo vznést námitku, které se uplatňuje bez udání zvláštní situace. Pokud chcete využít Vašeho práva na odstoupení či vznesení námitky, stačí nám zaslat e-mail na mailovou adresu info(zavinac)verny.de

 
6. Účely zpracování údajů odpovědným orgánem a třetími stranami

Zpracováváme Vaše osobní data jen k těm účelům, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Poskytování Vašich osobních dat třetím osobám k jiným účelům, než které jsou zde uvedeny, se nekoná. Vaše osobní data poskytujeme třetm osobám pouze tehdy, pokud:

• jste k tomu poskytli Váš výslovný souhlas,
• je zpracovávání nezbytně nutné k uzavření/plnění smlouvy s Vámi,
• je zpracovávání nezbytné pro splnění právní povinnosti,
• je zpracovávání nezbytné k uchování oprávněných zájmů a neexistuje žádný důvod se domnívat, že máte na tom, aby se Vaše data neposkytla, převážný zájem, který se musí chránit.

 
7. Ochrana a bezpečnost dat (proces SSL)

Ochranu Vašich osobních dat bereme velmi vážně. Zacházíme s Vašimi osobním daty důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních dat jakož i v souladu s tímot prohlášením o ochraně osobních dat. Používání naší webové stránkyje zpravidla možné bez udání osobních dat. Pokud dochází na naší webové stránce ke shromažďování osobních dat (např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), dochází k tomu – pokud je to možné – stále dobrovolně. Tato data nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu poskytována třetím osobám.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Během návštěvy naší webové stránky používáme rozšířené proces SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s vždy nejvyšším stupněm kódování/šifrování, které je podporováno Vaším prohlížečem. Zpravidla se jedná o kódování/šifrování 256 Bit. V případě, že Váš prohlížeč nepodporuje kódování/šifrování 256 Bit, používáme místo toho technologii 128 Bit v3. Zda dochází k šiforvanému přenosu u jednotlivých stránek naší internetové prezence, poznáte na uzavřeném zobrazení symbolu klíče resp. zámku ve spodní liště (status) Vašeho prohlížeče.

Ostatně používáme vhodné technické a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše data před náhodnými nebo úmyslnými manipulacemi, před částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před nepovoleným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně vylepšována dle technologického vývoje.

 
8. Vymazání nebo blokování údajů

Dodržujeme zásady vyhýbání se údajům a úsporám dat. Proto uchováváme Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je nezbytné k dosažení zde uvedených účelů nebo jak je stanoveno různými obdobími skladování stanovenými zákonem. Po ukončení příslušného účelu nebo uplynutí těchto lhůt budou odpovídající údaje běžně a v souladu se zákonnými ustanoveními zablokovány nebo odstraněny.

 
9. Cookies

Stejně jako mnoho jiných webových stránek také používáme takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které webový server přenáší na váš pevný disk. V důsledku toho automaticky dostáváme určitá data, např. B. IP adresa, používaný prohlížeč, operační systém a vaše připojení k internetu.

Na naší webové stránce používáme Cookies. Jedná se o malá data, které Váš prohlížeč automaticky vytváří a ukládá na Vámi používaném přístroji (notebook, tablet, smartphone a další), když navštívíte naší stránku. Cookies nezpůsobují na Vašem přístroji žádnou škodu, neobsahují žádné viry, trojské koně nebo jiný škodlivý software. V cookies se ukládají informace, které vyplývají vždy ve spojitosti se specificky použitým přístrojem. To však neznamená, že se tímto prostřednictvím beprostředně dozvíme Vaší identitu. Používání cookies slouží na jedné straně k tomu, abychom Vám mohli zpříjemnit využívání naší nabídky. Z toho důvodu používáme tzv. Session-Cookies, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jendotlivé stránky/kategorie naší webové stránky. Ty se po opuštění naší stránky automaticky smazávají.

Navíc používáme časově omezená cookies, která se ukládají na Vašem přístroji pouze po určitou dobu. Pokud naší stránku navštívíte opětovně, abyste využili našich služeb, dochází k automatickému rozpoznání, že jste naší stránku již navštívili a jaké údaje a nastavení jste zadali, abyste je nemuseli zadávat ještě jednou. Na straně druhé používáme cookies, abychom mohli statisticky evidovat využívání naší webové stránky jakož i za účelem vyhodnocení optimalizace naší nabídky (viz č. 5).

Tyto cookies nám umožňují rozpoznat u další návštěvy naší stránky, že jste ji v minulosti již navštívili. Tyto cookies se automaticky smazávají po uplynutí vždy definované/určené doby. Data zpracovávaná prostřednictvím cookies jsou nezbytná pro výše uvedené účely k zachování našeho orpávněného zájmu jakožto zájmů třetích osob dle čl. 6 odst. 1 věta prvá a násl. GDPR. Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Můžete však Váš prohlížeč nastavit tak, aby na Vašem počítači neukládal žádná cookies nebo aby se vždy zobrazovalo upozornění, než se na Vašem počítači další cookies uloží. Kompletní deaktivace cookies může však vest k tomu, že nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Pokud si nepřejete, abychom používali cookies, nastavte svůj prohlížeč tak, aby cookies smazal z Vašeho pevného disku všechny cookies blokoval nebo Vás varoval před tím, než dojde k uložení cookies, takže můžete pokaždé rozhodnout, zda si cookie přejete či ne. Každý prohlížeč se odlišuje ve způsobu, jak spravuje nastavení cookie. Bližší popis naleznete v každém prohlížeči v menu v kolonce “pomoc”. Tam také naleznete informace, jak můžete změnit nastavení cookie. Například naleznete informace prohlížečů na následujících odkazech:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Mimochodem naleznete možnosti ohledně deaktivování vždy přímo u popisu Analyse-Tools a dalších služeb (viz čísla 5,6).

Naše webové stránky si samozřejmě můžete prohlížet i bez cookies. Internetové prohlížeče jsou pravidelně nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookie. Obecně platí, že používání souborů cookie můžete kdykoli zakázat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Použijte prosím funkce nápovědy vašeho internetového prohlížeče, abyste zjistili, jak můžete tato nastavení změnit. Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

 

Zde můžete změnit nastavení souborů cookie:

 
10. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Navážete-li s námi kontakt ohledně otázek jakéhokolov druhu přes e-mail či kontaktní formulář, dáváte nám Váš dobrovolný souhlas k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat. K tomu je potřeba uvést ověřenou e-mailovou adresu. Ta slouží k tomu, abychom ji mohli přiřadit k danému dotazu a mohli ho následovně zodpovědět. Vaše uvedené údaje se ukládají ua účelem zpracování Vašeho dotazu a s tím souvsející případné další otázky. Po vyřízení Vašeho dotazu se osobní data automaticky smažou.

 
11. Prohlášení o ochraně údajů pro Google reCaptcha

K ochraně Vašich dotazů přes nás internetový formulář používáme službu reCAPTCHA společnosti Google Inc. (Google). Dotaz, který musí být zodpovězen, slouží k tomu, aby se mohlo rozlišit a zjistit, zda formulář vyplňuje člověk či automatizované, strojové zpracování za účelem zneužití. Dotaz, který musí být zodpovězen, zahrnuje odeslání IP adresy a případně další Googlem pro službu reCAPTCHA potřebná data. Z tohoto důvodu je Vaše zanesení zasláno Googlu a tam dále používáno. Vaši IP adresu však Google předtím zkrátí a sice v rámci členských státu Ebropské unie nebo jiných smluvních států ohledně Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se posílá celá IP adresa na server Google do USA, kde je krácena. Z pověření poskytovatele této webové stránky bude Google používat tyto informace, aby vyhodnotil Vaše užívání této služby. IP Adresa, kterou Váš prohlížeč zašle v rámci reCAPTCHA se neslučuje s jinými daty od Google. Pro tato data platí odlišná ustanovení o ochraně dat podniku Google. Další informace ke směrnicím ochrany dat Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=de https://www.google.de/intl/de/privacy , https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

 
12. Používání webových písem Google

Aby byla naše webová stránka napříč různými internetovými prohlížeči zobrazena korektně a graficky správně, používáme na našem webu tzv. skriptovací knihovny jako např. Google Webfonts. Google Webfonts se přenášejí pro zabránění opakovaného načítání do úložiště – tzv. Cache - Vašeho prohlížeče. Pokud prohlížeč nepodporuje Google Webfonts nebo přístup nepovolí, zobrazí se obsahy ve standartním typu písmu. Vyvoláním skriptových knihoven dochází automaticky ke spojení s provozovatelem knihovny. Přitom je teoreticky možné – aktuálně ostatně nejasné, zda a případně za jakým účelem – že provozovatel příslušné knihovny shromaždí data.

Příslušnou směrnici o ochraně dat naleznete zde: https://www.google.com/policies/privacy/

 
13. Změny našich podmínek ochrany údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních dat je aktuálně platné, stav září 2020.

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních dat, aby nadále odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo v souvislosti se změnou našich služeb, jako např. při zavedení nového servisu. Pro Vaší další návštěvu naší webové stránky poté platí nové prohlášení o ochraně osobních dat.

 
14. Otázky týkající se ochrany údajů

Pokud máte dotazy, napište nám na e-mailovou adresu:

 

Části tohoto prohlášení o ochraně osobních dat byly vyhotoveny se speciálním generátorem o ochraně osobních dat od společnosti activeMind AG.

CS